Metodologia

Ens identifiquem amb la ESCOLA NOVA, també coneguda com Escola Activa, que considera que la base del procès educatiu ha de ser l’interès profund del nen/a per la materia o el contingut de l’aprenentatge.

En aquest sentit, amb l’escola viva la funció de la educadora serà descobrir i estimular les necessitats o interessos intel·lectuals, afectius o morals dels seus alumnes,donant lloc d’aquesta manera a una educació més personalitzada.
Dins d’aquest moviment pedagògic trobem diferents representants, d’entre els quals destacaríem a Rosa Sensat, per considerar que el nen/a és el centre del sistema educatiu i que l’ensenyament ha de ser el més actiu possible. Així com que en els fonaments en els quals s’ha de recolzar el mestre són el coneixement del nen/a i el respecte dels seus drets i personalitat.

També destaquem les Germanes Agazzi que van crear el mètode de “escola materna”, tractant de donar un ambient familiar i afectiu a l’educació infantil.

 

I, finalment, a María Montessori, de qui subratllem opinions com que el nen/a pot treballar on se sent confortable. Que la funció del mestre és captar la curiositat del nen i guiar-ho pel desig d’aprendre. I que els nens/es han de ser motivats a ensenyar, col·laborar i ajudar-se mútuament, sent el nen/a qui marqui el seu propi ritme per aprendre i fer d’ell la informació adquirida.

La idea de Montessori és que al nen cal transmetre-li el sentiment de ser capaç d’actuar sense dependre constantment de l’adult, perquè amb el temps siguin curiosos i creatius, i aprenguin a pensar per si mateixos.

Els nens estan plens de possibilitats, però qui s’encarrega de mostrar el camí que els hi permet el seu desenvolupament és la mestra, que ha de creure en la capacitat de cada nen respectant els diferents ritmes de desenvolupament.

La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè es desenvolupi. Maria Montessori